Daybed Vol.136

บ้านชิชา อยู่ในหมู่บ้านชิชา ผลงานออกแบบของ N7A ทั้งสถาปัตยกรรม และอินทีเรียที่เน้นแก้ปัญหาทางการวางผังของเก่าซึ่งเป็นบ้านจัดสรร ให้ออกมาเป็นบ้านสไตล์ Contemporary ที่ลงตัว และน่าอยู่